KAİNATIN KALBİNE YOLCULUK, Bünyamin ALBAYRAK > VI- MÜZDELİFE

MÜZDELİFE

(1/1)

vaizismail:
MÜZDELİFE


Mekke'de, Arafat ile Mina arasında bulunan ve hac'da Arafat'tan sonra vakfe yapılan yerdir. Müzdelife kelimesi, "yaklaşmak, yakınlaşmak" anlamındadır. Ayrıca burası, "top¬lanma, bir araya gelme" anlamında cem adıyla da anılmakta¬dır. Burası, iki Müzdelife dağı arasında kalan yer olup, Arafât geçidinden başlar ve Muhassır'da son bulur. Arafat geçidi buna dâhil değildir
Arafat'ta vakfe, güneş battıktan sonra biter. Bunun peşin¬den, Müzdelife'ye gelinir. Akşam ile yatsı namazı, yatsı vak¬tinden sonra burada ikisi bir arada kılınır. İki namaz için tek bir ezan ve tek kamet getirilir.
Müzdelife'de vakfe, haccın erkânındandır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Arafat'tan geri döndü¬ğünüz zaman Meşâr-ı Haram'da Allah'ı zikredin; O sizi hidayete erdirdiği gibi O'nu zikredin" (el-Bakara, 2/198).
Müzdelifenin her yerinde vakfe yapılabilir. Ancak efdal olan Kuzah tepesinin yanında vakfe yapmaktır. İmkân bulabi¬len kimse vakfesini Kuzah tepesinin üzerine çıkarak yapar ve Allah Teâlâ’yı zikreder, duada bulunur.
 
Câbir (r.a.)'den rivayet edilen bir hadiste, Rasûlullah (s.a.s.)'ın, Meş'aru'l-Haram'a (Kuzah Tepesi) yaklaştığı ve üzerine çıkıp Allah Teâlâ'ya duada bulunduğu, tehlil, tekbir ve kelime-i tevhid getirdiği rivayet edilmektedir. (İbn Kudâme, III, 421).
Üsame b. Zeyd (r.a.)'den rivayet edilen bir hadiste, Rasûlullah (s.a.s.)'ın Arafat'tan Müzdelife'ye gelirken ne şekilde hareket ettiği şöyle anlatılır: "Rasûlullah (s.a.s.), Arafat'tan hareket edip Şi'be geldiğinde bineğinden inerek küçük abdest bozdu. Sonra itinalı bir şekilde abdest aldı. Ben kedisi¬ne; "Namaza buyurun" dedim. O: "Namaz ilerdedir" diyerek, bineğine bindi. Müzdelife'ye gelince, bineğinden inerek bu sefer mükemmel bir abdest aldı, sonra namaz için kamet geti¬rildi ve akşam ile yatsı namazı bir arada kılındı. İkisi arasında başka bir şey kılmadı" (Buhari, Hac, 95; Müslim, Hac, 47).
Müzdelife'de vakfe ve akşam ile yatsı namazlarının (cem-i te'hir) burada bir arada kılınması, Hanefilerce vacib kabul edilmiştir. Fecre kadar Müzdelife'de bulunmak ise sünnettir. Vakfeyi, fecirden güneşin doğuşuna kadar olan zaman dili¬minde yapmak vaciptir. Kadınlar, hastalık veya sıkışıklıktan kurtulmak gibi bir özürden dolayı Müzdelife'de vakfeyi kısa yapmalarından dolayı bir sorumluluk altına girmezler. (İbn Abidin, İstanbul 1984, II, 511).
Müzdelife'de vakfeyi terk eden kimseye kurban kesmek vacib olur. Selef ulemasından bir kısmının görüşü böyledir (el-Muğni, III, 421).
Sünnet olan, vakfeye zaman kalması için sabah namazını ilk vaktinde kılmaktır. Rasûlullah (s.a.s.) fecrin hemen peşin¬den namazını kılmıştır. (İbn Kudame, III, 420).
Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfede bulunmak sün¬nettir. Bu Şafiî ve re'y ehlinin kabul ettiği görüştür. İmam Malik'e göre sünnet olan, ortalık iyice aydınlanmadan önce Müzdelife'den hareket etmektir. (a.g.e., III, 423).
Müzdelife'den yola çıkılıp, Müzdelife ile Mina arasındaki Muhassır vadisinin ortasına gelindiğinde, yürüyerek gidenler biraz hızlanırlar, bineklerle gidenler de normal şekilde yürü¬yen hayvanlarını biraz daha hızlandırırlar. Rasûlullah (s.a.s.) böyle hareket etmiştir. Hz. Ömer (r.a.)'ında böyle hareket ettiği rivayet edilmektedir (a.g.e., III, 424). Muhassar vadisi (Meşari Haram ile Mina arasındaki vadi) hariç Müzdelife'nin her yerinin vakfe mekânı olduğunun bilinmesi gerekir. Muhassır vadisi Ebrehe ve ordularının helak olduğu bölgedir.

FİL SURESİ VE OLAYI Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı? Onların tasarladıkları planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine ebabil ( sürü sürü ) kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilip sertleştirilmiş balçık taşları atıyorlardı; Sonunda onları, yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.

Habeşistan Krallığı'nın Yemen valisi olan Ebrehe, milâdî 570 yıllarında San'a şehrinde, 'Kulleys' adı verilen muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Maksadı, Kâbe ziyaretine rağbet göste¬ren Arapların ziyaretlerini oraya çevirmekti. Bu duruma tepki gösteren bir adam da, gecenin birinde Kulleys'e girip içine pislemişti. Bu hakarete çok öfkelenen ve koyu bir Hıristiyan olan Ebrehe, gidip Kâbe'yi yıkmaya karar verdi.
Topladığı onbinlerce asker (altmış bin olduğu söylenir), Mahmud adlı büyük bir fil ve daha başka fillerle Mekke'ye doğru yola çıktı. Önüne çıkan bazı kuvvetleri de mağlup ederek ilerledi. Taif şehrine gelince askerlerin bir kısmını Mekke'ye gönderdi. Onlar da Peygamber (s.a.s.)'in dedesi ve Kureyş'in reisi Abdülmuttalib'in ikiyüzü aşkın devesiyle aha¬linin hayvanlarını sürüp götürdüler.
Bu olayın peşinden Abdülmuttalib, gidip Ebrehe'yle görüş¬tü, develerinin geri verilmesini istedi. Ebrehe dedi ki:
—Benden develerini istiyorsun da, Kâbe'den hiç söz etmi¬yorsun. Hâlbuki ben onu yıkmaya geldim.
Abdulmuttalip:
—Ben develerin sahibiyim. Kâbe'nin de onu koruyacak sa¬hibi vardır!
Bu görüşme sonunda develer geri verildi. Mekke halkı bu güçlü orduyla savaşamayacağı için, anlaşma gereği dağlara çekilip neticeyi beklemeye başladı.
Ebrehe ordusu büyük fili önden sürerek Mekke sınırına dayandı. Kâbe'yi halatla bağlayıp fillerle çekerek yıkmak is¬tiyorlardı. Bu sırada Ebrehe'nin yol kılavuzlarından Nüfeyl b. Habib, koca filin kulağından tutarak şöyle bir şey söyledi, sonra da koşarak dağa çıktı:
— Ey Mahmud çök! Sakın ileri gitme, sağ salim geriye dön!
Mekke'ye girişte büyük fil direndi, zorlanınca yere yattı. Onu bir türlü Kâbe cihetine yürütemediler. O anda sürü halin¬de ebabil kuşları ortaya çıktı. Her birinin ağzında ve ayakla¬rında nohut gibi birer taş vardı. Bu taşları ordu üzerine mermi gibi boşalttılar. Kime rastlarsa delip geçiyordu. Askerlerin çoğu öldü; 'Fil Ordusu' dağılarak Yemen'e döndü. Ebrehe de dönüşte öldü. Kâbe ise olduğu gibi kaldı. Kur'an'da Fil Sure¬si bu olayı anlatır.
Taş Toplama
Müzdelifi'de Şeytan taşlamada (cemaratta) atılacak 70 adet taş toplanır. Bu taşların Müzdelife'den toplanması zorunlu değildir. Başka yerden de toplanabilir. Yalnız taşlar nohuttan büyük, fındıktan küçük olmalıdır. Taşları koymak için, yanı¬nıza ufak su şişelerini alabilirsiniz. Buna imkânınız yoksa te¬miz bir bez parçasının içine de koyabilirsiniz.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git